Go|Caching

[:lb]Fir de Go|Urban wäerten eng Réi Cachen erauskommen, déi an Zesummenaarbecht mat Geocacher ausgeschafft a geluecht ginn.

Fir un de Camp ze erënneren an dës Zesummenaarbecht ze ënnersträichen,  wäert eng Geocoin a Form vum Camplogo gemaach ginn. Eng Geocoin ass eng Mënz wou en Code dropsteet, déi ee kann a Geocachen verstoppen. Gëtt een dëse Code bei geocaching.com an, da gesäit ee wéi eng Rees dës Mënz gemaach huet, a wien se schonn alles gesinn huet.

Eis Geocoin gëtt an enger limitéierter Oplag produzéiert. Si ass 4,4cm grouss. All Coin huet hiren eegenen Tracking-Code op geocaching.com a kritt och do hire Logo. De Preis läit bei 15€ / Stéck. Falls du elo och eng wëlls, da schéck eng Mail mat dengem Numm, Virnumm a wéivill Coinën’s du wëlls op sascha.wolsfeld@gmail.com.

camp_badge_trans_cmyk

[:en]On the occasion of the Go|Urban some geocaches, which are prepared and placed in collaboration with geocachers, will be published.

In memory of the camp and to underline this cooperation, a Geocoin is produced in form of the Camp logo. A Geocoin is a coin engraved with a special code, which can be placed in Geocaches. By entering the appropriate code at geocaching.com, you can find out the itinerary of the coin and see who has already been in touch with it.

Our Geocoin is produced in a limited edition. Its size is about 4,4 cm. Each coin has its own tracking code on geocaching.com and gets its logo on the internetsite. The price is 15 €/Coin. If you want to order your coin send an email to sascha.wolsfeld@gmail.com stating your name, first name and the number of desired coins.

camp_badge_trans_cmyk

[:de]Anlässlich des Go|Urban werden einige Geocaches publiziert werden, die in Zusammenarbeit mit Geocachern ausgearbeitet und gelegt werden.

In Erinnerung an das Lager und um diese Zusammenarbeit zu unterstreichen,  wird eine Geocoin in Form des Camplogos produziert. Bei einer Geocoin handelt es sich um eine Münze mit eingraviertem Code, welche in Geocaches gelegt werden kann. Gibt man den entsprechenden Code bei geocaching.com ein, kann man die Reiseroute der Münze herausfinden und sehen wer dieser Münze bereits begegnet ist.

Unsere Geocoin wird in limitierter Auflage produziert. Sie ist 4,4 cm groß . Jede Coin besitzt ihren eigenen Tracking-Code  auf geocaching.com und bekommt auch hier ihr Logo. Der Preis liegt bei 15€/Coin. Bestellen kannst du deine Coin per E-Mail an sascha.wolsfeld@gmail.com unter Angabe deines Namens, Vornamens und der Anzahl gewünschter Coins.

camp_badge_trans_cmyk

[:fr]À l’occasion du Go|Urban notre team en collaboration avec des geocacheurs  élaborera et placera différents caches.

 

En mémoire du camp et pour souligner cette collaboration, un geocoin en forme du logo du camp sera produit. Un geocoin est une sorte de médaille avec un code engravé, qui peut être placée dans des caches. En entrant ce code sur geocaching.com on peut retracer le voyage du coin et voir toutes les personnes qui étaient en contact avec celui-ci.

 

Notre geocoin sera produit en série limitée. Sa taille est de 4,4 cm. Chaque coin a son propre Tracking-Code sur geocaching.com et a aussi son logo sur ce site. Le prix s’élève à 15 €/pièce. Pour commander ton coin il suffit d’envoyer un mail à  sascha.wolsfeld@gmail en indiquant ton nom, prénom et la quantifié de coins désirée.

camp_badge_trans_cmyk

[:]