D’ONGD sicht e Chargé fir Entwécklungshëllef (m/f)

ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt sicht

fir d’ Entwécklungserzéiung Nord-Süd

 

e Chargé fir Entwecklungserzéiung (m/f)

20 Stonnen / Woch

CDD direkt ze besetzen bis den 31. Dezember 2017, Verlängerung CDI méiglech

 

Aufgaben :

An Zesummenaarbecht mam benevollen Arbechtsgrupp Nord-Süd vun der ONGD vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten – LGS ënnerstëtzt de Chargé fir Entwecklungserzéiung de Verband vun den LGS bei der Virbereedung an der Ausféierung vun édukativen Aktivitéiten. An der Entwecklungserzéiung gin de Kanner, de Jonken an de Cheffen vun den LGS Erkenntnisser, Begeeschterung an d‘Erliewen vun internationaler Solidaritéit vermëttelt, dat ganzt am Kontext vun der Aarbecht vun der ONGD am Senegal, am Niger an a Bolivien.

Zu den Aufgaben vum Chargé gehéieren :

  • Ausschaffen an ubidden vu Scoutsaktivitéiten zu entwécklungsspezifeschen Themen op nationalem Niveau an och an de lokalen Scoutsgruppen
  • Ausschaffen an Leeden vun Formatiounen fir Scoutscheffen
  • Ennerstëtzung bei der Emsetzung vun der edukativer Approche RAP vun den LGS

 

Profil :

  • Bachelor am edukativen oder soziale Beräich, Beräich vun der Entwecklung oder internationale Relatiounen
  • Interessi un der Entwecklungshëllef hun
  • autonom schaffen kennen
  • eegenen Auto, Permis B
  • lëtzebuergesch schwätze kennen
  • flexibel schaffe kennen wéi zB owes an d’Weekender

 

Interesséiert Kandidaturen bis den 29. Juni 2017 sinn ze schécken un :

 

ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt

Président Roy Grotz

5, rue Munchen Tesch

L-2173 Luxembourg