Et sinn nach Plazen op de Formatioune fräi !

Wéinst de Coronamesuren ass d’Maximalunzuel vu Kandidaten op Maximum 30 festgesat ginn. Trotzdem sinn nach vill Plaze fräi !

Dir de Moment kann ee sech fir folgend Formatiounen vum 1ten Zyklus umellen:

  • Tronc Commun
  • STIP
  • PS-Formatioun

D’Umeldung geet zënter dem Chefdag iwwert eise Portal an der Chefbox. Dofir brauchs du däi Cheflogin !

Dir fannt dat Portal an der Chefbox : https://chefbox.lgs.lu/katalog/zyklen/

Bei soss Froen =>