Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Lëtzebuerger Guiden a Scouten

LGS #ScoutenDoheem - Vote Badge

Léif Guiden- a Scouten,


Wéi dir sécherlech nach wësst hu mir virun zirka 2 Wochen dozou opgeruff bei eisem Concours matzemaachen an e Badge fir d´Aktioun #AllDagEngBA ze gestalten.


Mir soen iech op dëser Platz villmools Merci fir déi iwwer 30 ganz flott Proposen déi mir erakritt hunn. Et ass eis net einfach gefall e Choix ze treffen.

 

Wéi ugekënnegt hu mir awer elo 5 Badger zréckbehalen déi mir bis den 1. Mee 2020 zum Vote stellen. Den Triage ass no de Richtlinne vum Concours gemaach ginn. 


Ofstëmme kennt dir ganz einfach hei: 


--> https://lgs.lu/homescouting/badge/ <--


D´Reegele sinn déi folgend: 

- All Persoun kann 1 Kéier pro Badge ofstëmmen


- Nom Vote kritt dir eng automatesch E-mail geschéckt. Dir musst äre Vote duerch uklicke vum Link an der Email bestätege fir dass är Stemm gezielt gëtt.


- Deadline: 1. Mee 2020 23:59 Auer


Nom 1. Mee wäert de Gewënner vun eis informéiert ginn a mir schécken de Badge an d´Produktioun. Soubal d´Badger fäerdeg si ginn se un déi Leit verdeelt déi un der BA Aktioun bedeelegt sinn (iwwert hire Grupp).


Mat beschte Guiden- a Scoutsgréiss,

PR-Ekipp


Lalux Assurances Voyages Vandivinit