Kongress zu Beetebuerg

Statutenännerung:

Wei an der Open Session vum Extraordinären Verbandskongress den 19. November 2014 zu Nidderanven gefrot, hunn mir ons Gedanken iwwer de Vote par Procuratioun gemaacht. Fir des Aart vu Wahl anzeféiere muss de folgende Punkt an de Statute geännert ginn:

4.1.4 Ofstëmmen

All ernannte Chef/taine ass stëmmberechtegt, ausser wann e seng Verbandcotisatioun net bezuelt huet, obschonn en derzou opgefuerdert gouf.

All stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress huet nëmmen eng Stëmm a kann sech net vertriede loossen.

„All stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress huet nëmmen eng Stëmm. E stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress, dee fir de Kongress verhënnert ass, kann engem anere stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress eng Procuratioun gi fir a sengem Numm ofzestëmmen. Et ass net méiglech fir sech bei enger Ofstëmmung iwwer d’Statuten oder iwwert d’ Opléise vum Verband vertrieden ze loossen.“

Des Ännerung vun de Statute brauch eng 2/3 Stëmmmajoriteit fir ugeholl ze ginn.

Fir dëse Punkt vun de Statuten ze ännere maache mir  während dem Verbandskongress den 23. September 2015 zu Beetebuerg en kuerzen extraordinäre Statutenkongress.

Mir bieden dech des Statutenännerung am Gruppenrot ze beschwätzen.

Du kanns gären een Amendement zum proposéierten Text an nëmmen zu dësem Text eraginn. All Propose fir een Amendement muss bis spéitstens den 12. August 2015 un d’Sekretariat vum Verbandscomité verschéckt ginn. De Layout fir Amendement eran ze reeche fënns du hei dobäi oder um Site vun de LGS.