Invitatioun Wëldiessen am Keltenhaus 7. an 8. November 2015

Léif Frënn vum Wëldiessen,

an der Annexe fannt dir eis Invitatioun fir d’Wëldiessen vun dësem Joer.

Dir kennt iech umellen fir d’Wëldiessen op  mat folgenden Angaben:

  • Numm a Virnumm
  • Samschdes oder Sonndes
  • Unzuel vun den Erwuessener an vun den Kanner
  • Wann der als Grupp wëllt zesummen un engem Dësch setzen, dann gitt och Nimm vun den Persounen aus dem Grupp un, dëst erliichtert eis Dëschuerdnung enorm.
 Mat beschten Guiden- a Scoutsgréiss