Umeldung fir den 1. Zyklus vun der Formatioun (fir eng Ernennung als Assistent) :

Den Umeldungsformulaire fir den 1. Zyklus vun der Formatioun (fir eng Ernennung als Assistent) ass elo online. Du kanns dech heiriwwer fir all d’Formatiounsaktivitéite vum 1. Zyklus 2016-2017 (Tronc Commun, STIP an der Branche, PS-Weekend) umellen. Umeldungsschluss fir den Tronc Commun ass den 30. September !

Hei ass de Link bei de Formulaire: https://chefbox.lgs.lu/formulairen/umeldung-1-zyklus-stip/

N.B.: Wa bis lo um Site stoung dass déi zwee Tronc Communen ausgebucht wieren, huet nach d’Weekender vun 2015 betraff 😉