Wëldiessen 16.11.2019 ass complet

Wëldiessen Editioun 2019,
hat een enorme Succès esou dass mer elo schonns complet sinn.