Accès LGS Shop

En Dënnschdeg, de 4. November 2019 ass de Parking Neipperg an der Stadt no gréissere Renovatiounsaarbechten neess opgaangen. Vum Parking Neipperg an der rue du Fort Neipperg sinn ët zu Fouss just e puer Minuten bis an de Scoutsshop. Profitéiert also vun dëser Parkméiglechkeet bei ärem nächste Besuch am Shop 🙂