UPDATE – Info Coronavirus (COVID-19)

UPDATE – Statement vun den LGS zum Coronavirus als PDF
Bonne Action vun den LGS

Weider Informatiounen zu der aktueller Sanitärer Krise

Nodeems de Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten schonns Enn leschter Woch sämtlech Guiden- a Scoutsaktivitéiten ausgesat huet an déi lancéiert BA-Aktioun gutt ukënnt, hei elo nach eng Rei weider Informatiounen iwwert méi praktesch Mesuren.

Dës Informatioune kommen zesumme vun dem Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten, der Lëtzebuerger Guiden a Scouten a.s.b.l., der Fondatioun Lëtzebuerger Guiden a Scouten am Déngscht vun de Jonken an der ONGD Guiden a Scouten fir eng Welt.

Dës Mesure si momentan viraussiichtlech bis Enn Abrëll geplangt, mee ginn der jeeweileger Evolutioun vun der Situatioun zäitno vun ons ugepasst:

Mir wëllen och nach eng Kéier ervirsträichen, dass ët iwwerliewenswichteg ass sech u sämtlech Instruktioune vun der Regierung ze halen.

Mir wëlle jidderengem villmools Merci fir säi geliefte Guiden- a Scoutsengagement an dëser Situatioun soen.

 

Bescht Guiden- a Scoutsgréiss,

déi Responsabel vun:

dem Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten
der Lëtzebuerger Guiden a Scouten a.s.b.l.
der Fondatioun Lëtzebuerger Guiden a Scouten am Déngscht vun de Jonken an
der ONGD Guiden a Scouten fir eng Welt