Positioun zum Opruff iwwer Plattform GovJobs

Positioun zum Opruff iwwer Plattform GovJobs

Léif Guiden a Scouten

Wéi dir sécher matkritt hutt gëtt ab de Méinden, 23.Mäerz 2020 eng Plattform iwwer govjobs fräigeschalt wou een sech ka melle fir seng Hëllef unzebidden an der Corona Krisenzäit. Hei ka jidderee perséinlech sech melle selon les Besoins.
Mir, de Verband vun de LGS, mussen iech awer op eenzel Punkten hiweisen:

Mir hunn eis Aktioun am Sënn vun den eeleren a vulnerabele Leit lafen.
„All Dag eng BA – a lass“, des Aktioun wäert wärend de kommende Wochen nach ëmmer vun de Leit gefrot ginn a mir mussen eis bescht dinn, des och wieder kënnen ze assuréieren, deemno och Guiden/Scouten kënnen ersetzen déi eventuel krank gi sinn.

Deemno kann een dee bei der Aktioun matmëscht, sech net iwwer des Govjobs Plattform melle fir ze hëllefen, dëst am Sënn well mir selwer net kennen Träger vum Virus sinn, dee mir da bei déi eeler/schwaach Leit bréngen

Et ass awer och sou datt een, deen am Kontakt mat engem ass (doheem zum Beispill) dee bei der BA aktiv ass, och net kann do matmaachen aus de selwechte genannte Grënn,

Mir hunn eis Aktioun an d’ Liewe geruff fir ze hëllefen an de Leit och eng minimal sozial Komponent kënnen ze erméiglechen. Des BA ass immens WICHTEG.

Deemno biede mir iech wann ech gelift iech un des Richtlinnen ze hale fir datt mir eis Matmënsche bescht méiglechst schütze kënnen.

Dat wat dir um Terrain mat de Leit leescht huet en immensen Impakt an ass einfach nëmme grandios. Iech all e grousse Merci dofir

Bescht Guiden- a Scoutsgréiss,

Déi Responsabel vum Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten