Lëtzebuerger Guiden a Scouten a.s.b.l. – Newsletter

Léiwe Member a Frënn vun der a.s.b.l. vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten,

Wéi op der leschter Generalversammlung ugedeit, wëlle mer iwwert d’Joer méi reegelméisseg Kontakt mat der halen, andeems mer puer mol eng Newsletter erausginn, wou mer ee kuerzen Iwwerbléck iwwert ons Aarbecht wëlle ginn, déi dëst Joer jo ganz anescht ofgelaf ass, wéi geplangt.

Vill Spaass beim Liesen!

Newsletter 10/2020