D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten an d’LALUX verlängere laangjäregt Partenariat.

E Freideg, den 29. Januar 2021, ass de Partenariat tëscht der LALUX an de Lëtzebuerger Guiden a Scouten an de Raimlechkeete vun der LALUX zu Leideleng an ëm 3 Joer verlängert ginn. D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten hu vun dëser Geleeënheet profitéiert, hierem Partner en exklusiven Neijoerschkaddo z’iwwerreechen.

Säit iwwer 15 Joer ass d’LALUX de staarke Partner un der Säit vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten am Assuranceberäich. Och an den aktuellen Zäiten ass et der LALUX wichteg, déi non-formal Bildung vun de Jonken ze ënnerstëtzen a wäert och weiderhin hire soziale Responsabilitéiten nokommen an d’Jugendaarbecht fërderen.

Grad elo geet déi benevole Aarbecht bei de Lëtzebuerger Guiden a Scouten virun. Iwwer 1.000 Cheftainen a Chef engagéieren sech fir de Jonken, ënner Anhale vun de sanitäre Mesuren, e spannenden an ofwiesslungsräiche Programm unzebidden. De sozialen Austausch soll deene Jonken och an dësen Zäiten erhale bleiwen.

Heimat soen d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten hire Partner der LALUX, der BIL a Voyages Vandivinit villmools Merci fir hier Ënnerstëtzung an déi gutt Zesummenaarbecht.


Iwwert d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg an ziele ronn 5.000 Memberen, dorenner 1.000 benevole a forméiert Cheftainen a Chef, déi déi jonk Guiden a Scouten encadréieren. Déi jeeweileg Formatioune gi vum Lëtzebuerger Stad unerkannt a mat engem Brevet ausgezeechent.

Kontakt :

Matthieu Schmit
Cargé de direction

Tel.: 26 94 84

Foto: “Signature Partenariat LALUX – LGS” (©LALUX Assurances)
V.l.n.r.: Maud Lamborelle (Chef de Service Communication & Marketing LALUX), Max Stebens (PR-Commissaire LGS), Marc Parage (Head of Human Resources LALUX), Angélique Krier (Commissaire générale adjointe LGS)