Rapport a Konklusiounen: 37. WAGGGS World Conference

Gudde Moien


Mir, d’International Equipe vun den LGS, waren op der 37. WAGGGS Weltkonferenz (27. bis den 31. Juli 2021).

Hei fënnt dir d’Rapporten a Konklusiounen vun eiser International Ekipp. Trotz online, war dëst éischt online Weltkonferenz ganz intensiv, léierräich an interessant Deeg a Wochen, wou eis Ekipp fir d’LGS d’Strategien an Ziler vun dem Weltverband WAGGGS fir d’Zukunft matbestëmmt huet.

Als Zousaz zu eisem Rapporten fënnt dir och hei déi wichteg Annexen vu WAGGGS fir déi nächst Joren, wat fir eis als LGS och wichteg ass fir déi Saachen och an eisem Verband afléissen an ëmzesetzen.

 

Rapport a Konklusiounen: WAGGGS Weltkonferenz 2021-LGS
Annexen:

Bescht Guiden- a Scoutsgréiss,

Coline Grimée an Jennifer Adami fir d’International Ekipp vun den LGS