Rapport a Konklusiounen: 42. WOSM World Scout Conference & 14. World Scout Youth Forum

Gudde Moien


Mir, d’International Equipe vun den LGS, waren op dem d’14. WOSM Jugendforum (18. bis 22. August 2021) an d’ 42. WOSM Weltkonferenz (25. bis 29. August 2021).

Hei fënnt dir d’Rapporten a Konklusiounen vun eiser International Ekipp. Trotz online, waren dëst éischt online Weltkonferenz a Jugendforum ganz intensiv, léierräich an interessant Deeg a Wochen, wou eis Ekipp fir d’LGS d’Strategien an Ziler vun dem Weltverband WOSM fir d’Zukunft matbestëmmt huet.

Als Zousaz zu eisem Rapporten fënnt dir och hei déi wichteg Annexen vu WOSM fir déi nächst Joren, wat fir eis als LGS och wichteg ass fir déi Saachen och an eisem Verband afléissen an ëmzesetzen.

 

Rapport a Konklusiounen: WOSM Weltkonferenz 2021-LGS
Annexen:

Bescht Guiden- a Scoutsgréiss,

Jackie Appel, Max Ternes a Bruno Martins fir d’International Ekipp vun den LGS