10
2022
Mar

E Patt beim Pit

Am Kader vum synodale Wee vun der Kierch bidde mir als EAS en Diskussiounsowend un. “Relioun a Kierch, deng Meenung zielt.”

E Patt beim Pit 3