21
2019
Dec

Friddensliicht

14:00

Iechternach

Merci dem Iechternacher Grupp, dass mir dëst Joer ons Friddensliichtsfeier bäi hinne kënnen ofhalen.

Mir hunn esou wéi déi lescht Joren erëm Branchespezifesch Wanderungen, eng Veillée an duerno loosse mir den Dag bäi engem Maufel gemittlechen auskléngen.

Äre Käerzeverkaf ass e wichtege Beitrag fir onse “Partenariat mam Niger”.

Weider Detailer:

Infos & Umeldung
Formulaire Bestellung Käerzen 2019