17
2016
May

Sprangprëssessioun

11:00

Iechternach

Treffpunkt: 11.00 Auer am Abteihaff.

Mir sichen Musikanten déi bereet si bäi der Guide/Scoutsmusek matzesplillen. All Instrument as wëllkomm.

No der Sprangprëssessioun gëtt am Haff vum Schleeschen (rue Maximilien) gegrillt, dofir mellt iech per mail michele.hilger@lgs.lu un .