19
2018
Oct

Time Out

Neihaischen

um 18.30Auer, um Neihaischen bäi der Scoutskapell.

Relax zesumme sinn, dobaussen an der Natur, ënner Scoutsfrënn.

Zesummen e spirituelle Moment erliewen a bäi engem klenge Maufel d’Méiglechkeet hunn eemol kuerz  Distanz zum Alldag ze kréien.

Umelle soll een sech bis donneschdes virdru per mail: michele.hilger@lgs.lu