28
2019
Apr

Wëllefcher-Rally

08:00

Käl

Den nationale Wëllefchers-Rally gett dest Joer am schéine Minett vum Käler Grupp Ste Marie organiséiert. Méi Infos kritt dir vun dene Käler, a bei Froen kennt dir déi och roueg op eisen LGS-Wëllefchefs-Facebook-Grupp schreiwen!