11
2021
Jun

„Wat Boma a Bopa nach woussten”

Neihaischen

Formatiounsweekend fir Chef „Wat Boma a Bopa nach woussten” – 13.06.2021 um Neihaischen fir Cheffen

Wärend dësem Formatiounsweekend wëlle mir zu verschiddenen Themen wei Selbstversuergung, Nohaltegkeet, Kraiderspiralen, Hochbeeter, Uebst a Geméis amaachen an dréchnen, … praktesch Workshops un. Umeldung a weider Detailer: neihaischen@lgs.lu