05
2022
Feb

CaraPio Methodendag

Neihaisgen

Fir alleguerten déi, déi bei d’Branche wiessele wëllen oder just wëllen hier Theorie opfrëschen. Owes, direkt am Uschloss ass eise Cheftreff.

Iwwert d’Formatiounsportal kanns du dech fir d’Formatiounen umellen:

[ Chefbox > Desk > Formatioun > Formatiounskatalog > Zyklen ]