23
2018
Sep

Chefdag

09:00

Remich

De Kongress fënnt dëst Joer den 19. September statt an de Chefdag den 23. September.

Déi 2 Eventer fannen zu Réimech statt.

Weider Informatiounen fannt dir an der Chefbox ënner: https://chefbox.lgs.lu/chefbox/umeldungen/kongress_chefdag/.

NAVETTEN!!!

Parkplaze si leider immens begrenzt. Dofir biede mir iech esou vill wéi Méiglech op den öffentlechen Transport zeréck ze gräiffen. Fir déi Leit, déi trotzdem mam Auto komme mus- sen, hu mir e Parking an der Nopeschgemeng, zu Stadtbriedemes bei der Sporthaal (65 Dicksstrooss, 5451 Stadbriedemes) organiséiert, wou moies, virum Chefdag, an nomëttes, nom Chefdag, Navettë fuere wäerten, fir iech sécher op de Chefdag ze bréngen an och erëm zeréck bei ären Autoen.