19
2018
Sep

Kongress

Remich

De Kongress fënnt dëst Joer den 19. September statt an de Chefdag den 23. September. Déi 2 Eventer fannen zu Réimech statt. Weider Informatiounen kommen an den nächsten Newsletteren.