24
2022
Sep

Kongress 2022

Ettelbruck

De Kongress vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten fënnt dësst Joer Samschdes, de 24. September 2022 zu Ettelbréck statt. Weider Détailer kommen noo.