01
2023
Jul

LGS Second Hand fir Scoutsmaterial

Du hues doheem nach Scoutsmaterial, wéi en ale Rucksak, eng Gamelle oder soss Scoutsgeschier? Gezei fir eraus, aus deems du eraus gewuess bass oder souguer nach eng Uniform déi der ze kleng ginn ass?

Dann bitt de Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten der virun de Summercampen nach d’Méiglechkeet fir déi Saachen um Second Hand ze verkafen. Et ass awer och eng gutt Méiglechkeet fir nach virum Camp zu engem gënschtege Präis u Scoutsmaterial ze kommen.

Du wëlls Saache verkafen?

Déi Saachen, déis du wëlls verkafen, kanns du op verschiddene Plazen ofginn. All d’Informatiounen dozou fënns du an den AGBs a bei der Umeldung.. D’Ekipp vum Aarbechtsgrupp Nohaltegkeet këmmert sech drëms, datt deng Saachen ausgestallt an am beschte Fall och verkaf ginn. Elo bleift bal näischt aneschters méi ze maachen, wéi dech unzemellen:

> Umeldung <

> AGB <

Wat fënnt een dann um LGS Second Hand?

Dat hänkt ganz dovun of wat d’LGS Memberen esou vu Material a Kleeder ze verkafen hunn. Du brauchs nach Kleeder oder Material? Da kuckt eng Woch virum Event an de LGS Agenda, do gi mir e klengen Abléck wat vu Material era komm ass. A komm den 1. Juli 2023 an d’Géisserei an d’Stad (5, rue Munchen Tesch) laanscht akafen. D’Dieren si vu 14 bis 17 Auer op. Mat bësse Chance kanns du eng gutt Affär maachen!

Bis elo hu mer schon eng ganz Partie Uniformen (Kanner), Gamellen, Carrymatten, Rucksäck a Schlofsäck zesummen! 🙂

Intresséiert fir bei eis matzemaachen?

Du interesséiers dech fir d’Thema Nohaltegkeet, Klima- an Naturschutz a wëlls d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten an deem Beräich weider bréngen an d’Welt zu enger besserer Plaz maachen, da mell dech beim Aarbechtsgrupp Nohaltegkeet ënner nohaltegkeet@lgs.lu. Fir bei eis matzemaachen, musst du net onbedéngt aktive Scout, Guide oder Chef sinn, däin Interessi an deng Motivatioun. Mir géifen eis freeën mat dir zesummen ze schaffen!


Version française:

Tu as encore du matériel scout à la maison, comme un vieux sac à dos, de la vaisselle pour manger ou tout autre matériel ? Des vêtements d’extérieur dont tu n’as plus besoin ou même une uniforme qui ne te convient plus ?

Dans ce cas, l’association des scouts luxembourgeois (LGS) t’offre la possibilité de vendre ce matériel sur notre marché d’occasion avant les camps d’été. Ceci t’offre également la possibilité d’acheter du matériel à un prix avantageux avant l’été.

Tu veux vendre du matériel :

Tu peux déposer le matériel que tu souhaites vendre à différents endroits. Tu trouveras toutes les informations nécessaires dans nos conditions générales. Le groupe de travail “Nohaltegkeet” exposera ensuite le matériel et tentera de le vendre. Il ne reste donc plus qu’à t’inscrire !

> Inscription <

> Conditions <

Que peut-on trouver à la LGS Second Hand ?

Cela dépend de ce que les membres du LGS ont à vendre en termes de vêtements et de matériel. Tu as encore besoin de quelque chose ? Alors consulte l’agenda LGS une semaine avant l’événement, nous y donnerons un petit aperçu de ce que nous avons reçu. Et viens le 1er juillet 2023 entre 14 et 17 heures au siège du secrétariat de la fédération (Géisserei, 5, rue Munchen Tesch, Luxembourg). Avec un peu de chance, tu pourras faire une bonne affaire.

Nous avons déjà tout un ensemble d’uniformes (pour enfants), de gamelles, de matelas, de sacs à dos et de sacs de couchage ensemble ! 🙂

Tu es intéressé(e) à nous rejoindre ?

Tu t’intéresses au thème de la durabilité, de la protection du climat et de la nature et tu es prêt(e) à soutenir les scouts luxembourgeois (LGS) dans ce domaine et à faire du monde un endroit meilleur ? Alors contactes notre groupe de travail à l’adresse nohaltegkeet@lgs.lu. Pour apporter ta participation, tu n’as pas besoin d’être actif en tant que scout ou chef – ton intérêt et ta motivation à faire bouger les choses suffisent ! Nous serions heureux de t’accueillir dans notre groupe.


Deutsche Version:

Du hast zu Hause noch Pfadfindermaterial, wie einen alten Rucksack, Essgeschirr oder sonstwelches Material? Outdoorkleidung aus der du herausgewachsen bist oder sogar noch eine Uniform die dir nicht mehr passt?

Dann bietet der Verband der Luxemburger Padfinder (LGS) dir vor dem Sommerlager noch die Möglichkeit dieses Material bei unserer Second Hand Aktion zu verkaufen. Wir bieten dir aber auch die Gelegenheit vor dem Sommer noch, zu einem günstigen Preis an Material zu kommen.

Du willst Material verkaufen:

Das Material welches du verkaufen möchtest, kannst du an verschiedenen Orten abgeben. Alle weiteren Informationen findest du in unseren AGB. Die Arbeitsgruppe “Nohaltegkeet” wird die Sachen dann ausstellen und versucht sie zu verkaufen. Es gilt also nur noch dich anzumelden!

> Anmeldung <

> AGB <

Was kann man denn auf dem LGS Second Hand ergattern?

Das hängt ganz davon ab was die LGS Mitglieder von Kleidern und Material zu verkaufen haben. Du brauchst noch einiges? Dann schau dir eine Woche vor dem Event die LGS Agenda an, da geben wir einen kleinen Einblick was wir so erhalten haben. Und komm am 1. Juli 2023 zwischen 14 und 17 Uhr in die Zentrale des Verbandsekretariats (Géisserei, 5, rue Munchen Tesch, Luxemburg). Mit etwas Glück kannst du ein Schnäppchen machen.

Bisher haben wir schon eine ganze Reihe an Uniformen (für Kinder), Essgeschirr, Schlafmatten, Rucksäcke und Schlafsäcke zusammen! 🙂

Interesse bei uns mitzumachen?

Du hast Interesse am Thema Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz und bist bereit die Luxemburger Pfadfinder (LGS) in diesem Bereich zu unterstützen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Dann melde dich bei unserer Arbeitsgruppe unter nohaltegkeet@lgs.lu. Um deinen Beitrag zu leisten musst du nicht unbedingt als Pfadfinder aktiv oder Leiter sein – dein Interesse und deine Motivation Etwas zu bewegen reicht! Wir würden uns freuen dich in unserer Runde begrüssen zu können.


English version:

Do you still have scouting material at home, such as an old backpack, eating utensils or other material? Outdoor clothing that you have outgrown or even a uniform that no longer fits you?

 

Then the Guides and Scouts of Luxembourg (LGS) offer the possibility to sell this material on our second hand market before the summer camps. This also gives you the opportunity to buy material at a reasonable price before the summer.

 

You want to sell material:

You can hand in the material you want to sell at different places. You will find all further information in our terms and conditions. The working group “Nohaltegkeet” will then display the items and try to sell them. So all you have to do is register!

> Inscription <

> Conditions <

What can you get hold of at the LGS Second Hand?

It all depends on what the LGS members have to sell in terms of clothes and materials. You still need some stuff? Then have a look at the LGS Agenda one week before the event, where we give a little insight into what we have received. And come to the LGS headquarter (Géisserei, 5, rue Munchen Tesch, Luxembourg) on 1 July 2023 between 2 and 5 pm. With a bit of luck, you can get a bargain.

We already have a whole set of uniforms (for children), mess tins, sleeping mats, backpacks, and sleeping bags together! 🙂

Interested in joining us?

You are interested in sustainability, climate and nature protection and you are willing to support the Luxembourg Guides and Scouts (LGS) in this field and to make the world a better place? Then contact our working group at nohaltegkeet@lgs.lu. You don’t have to be an active scout or leader to contribute – your interest and motivation to make a difference is enough! We would be happy to welcome you in our group.