27
2017
Sep

Verbandskongress zu Dikrich

18:30

Dikrich

2017 ass ee gruust Jar fir di Dikricher Guiden a Scouten. Eise Grupp besteet net richt zënter Gëster, effektiv si mir well 1917 gegrënnt ginn. D’Rechnung ass siier gemach: mir bestinn elo zënter 100 Jar !

Verschidde Festlichkeeten hu mer scho gefeiert wéi ee gruust Eesse mat all eisen aktuellen a fréiere Memberen, een Ausfluch op Völklingen an op Hinzert, wou den Tony Noesen, eise fréiere Gruppechef, säi Liewe gelooss huet an ee BusExplo. Mir hunn nach an Zukunft de Challenge Louis Minette (Nuetssortie) um Programm.

Duerfir si mir houfreg dëst Jar och de Kongress an de Chefdag ofzehalen.

Mëttwochs de 27te September ass de Kongress em 19:30 zu Dikrich an der “Aler Seeërei” bei der Gare (rue de l’Industrie L-9230 Dikrich). Ab 18:30 bidde mir Gedrinks a Gegrills u fir di Lett di vun der Schaff kommen.

Sonndes den 1ten Oktober ass de Chefdag ab 8:30 zu Dikrich an der “Aler Seeërei”.

Transport:

  • Well mir bei der Gare sinn, wär et flott wa suvill wi miiglich Lett giffe mam Zuch oder mam Bus kommen. Hei fiert zb all ½ Stonn een Zuch.
  • Fir di aner ass och nach bësse Plaz bei der Seeërei, der Gare an am Haff vum LCD.

D’Gruppechefekipp vun Dikrich J

Falls du net selwer um Kongress kanns deelhuelen, kanns du engem vun deenen anere Chef/tainen aus dengem Grupp däi Stëmmrecht iwwerdroen andeem s du folgend Procuration ausfëlls a bis den 22. September 2017 un d’Sekretariat vun der Géisserei (5, rue Munchen Tesch, L-2173 Lëtzebuerg) eraschécks:

Procuration

Brancheversammlungen

Biber: Autosmusée (rue Stavelot)

Wëllef: gruusse Sall an der Seeërei

AvEx: Theater am Lyçée Classique Dikrich

CaraPio: Kantin vum Lyçée Classique Dikrich

RaRo: Bistrot vun der Seeërei

Gruppechef: Pompjeesbau (rue de l’Industrie)

 

Umeldung fir de Kongress a Chefdag

[Formstack id=”2720018″ viewkey=”xkvMmnsYUK”]