18
2016
Jun

BiberMud 2016

11:00

Chalet Nicolas Rollinger, Neihäischen

De Bibertreff krut e neit Gesiicht an e neie Numm: BiberMud

Zesummen mat hierer Famill an de Frënn wäerten d’Biber e flotten Dag mat vill Spill a Natur erliewen.

Bréif 02 – Biber